注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

叶飞的博客

感受瞬间,记录永恒

 
 
 

日志

 
 

文言句式练习  

2009-12-04 09:11:19|  分类: 文言文 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

文言句式练习

1.下列各组句子中,句式不相同的一组是(  )

A.石之铿然有声者,所在皆是也           如今人方为刀俎,我为鱼肉

B.故今之墓中全乎为五人也               刘备天下枭雄

C.《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也  妪,先大母婢也

D.屈平疾王听之不聪也                   城北徐公齐国之美丽者也

2.下列句子中与另三句的句式特点不相同的一句是(

A.予本非文人画士                   B.此言士节不可不勉励也

C.六国破灭,非兵不利,战不善       D.夫病者所见非鬼也

3.下列句中没有宾语前置现象的一句是(  )

A.甚矣,汝之不惠                        B.古之人不余欺也

C.天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠  D.臣实不才,又谁敢怨

4.下列各组句子中,句式不相同的一组是(  )

A.(亮)每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也  

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也

B.忌不自信,而复问其妾      与言皇上无权,君未之信也

C.沛公安在                  大王来何操

D.微斯人,吾谁与归

   大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤

5.下列各组句子中句式相同的一组是(   )

A.句读之不知,惑之不解……        岂不榖是为?先君之好是继

B.夫晋,何厌之有                  子何恃而往

C.安在公子能急人之困也            王尝语庄子以好乐,有诸

D.子非鱼,安知我不知鱼之乐        臣实不才,又谁敢怨

6.下列句中加点词的意义和用法相同的一组是(  )

A.吾长见笑于大方之家              兰芝初还时,府吏见丁宁

B.身死人手,为天下笑者,何也      其印为予从辈所得报充里正役

C.生孩六月,慈你见背              今是溪独见辱于愚,何哉

D.予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望

世之有饥穰,天之行也,禹汤被之矣

7.下列句中不是被动句的一句是(  )

A.故内惑于郑袖,外欺于张仪     B.毋宁毙于虞人

C.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽

D.(六艺经传皆通习之,)不拘于时,学于余

8.下列句子中句式不同子其他三句的一句是(

A.且相如素贱人,吾羞,不忍为之下   B.秦城恐不可得,徒见欺

C.信而见疑,忠而被谤         D.兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦

9.下列句子分类正确的一项是(   )

    ①卿欲何言  ②夺项王天下者,必沛公也  ③吾属今为之虏矣④不然,籍何以至此  ⑤或脱身以逃,不能容于远近  ⑥此则岳阳楼之大观也  ⑦子何恃而往  ⑧傅说举于版筑之间

   A.①④/②③⑥/⑤⑦⑧     B.①④⑦/②③/⑤⑥⑧

   C.①④②③⑥/⑤⑦⑧      D.①④⑦/②⑥/③⑤⑧

10.下列句子中没有成分省略现象的一项是(   )

A.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里

B.永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木,尽死

C.燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦

D.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也

11.下列句子补充省略成分错误的一项是(  )

A.今予家(居)是溪,而名莫能定      B.尉剑挺,广起,夺(剑)而杀尉

C.激昂(于)大义,蹈.死不顾,亦曷故哉

D.戊申晦,五鼓,(余)与子颖坐日观亭,待日出

12.下列句子中省略的成分与其他句不同的一项是(  )

A.沛公谓张良曰:“(  )度我至军中,公乃人。”

B.(  )每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还

C.公曰:“衣食所安,(  )弗敢专也,必以分人。”

D.三人行必有我师焉……(  )其不善者而改之

13.下列句子中加点词用法不同于其他句的一项是(  )

A.人皆得以隶使之      B.项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公

C.此人皆身至王侯将相,声闻邻国

D.群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏

14.下列句子中加点词不是使动用法的一项是( )

A.沛公旦日从百余骑,来见项王   B.其闻道也亦先乎吾,吾从而师之

C.项伯杀人,臣活之             D.故远人不服,则修文德以来之

15.以下句中加点词并非形容词活用为一般动词的一项是(    )

A.楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良

B.卒使上官大夫短屈原于顷襄王

C.且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固,自若也

D.公子乃自骄而功之,窃为公子不取也

16.下列句子中有活用为使动用法的一项是(  )

A.收天下之兵,聚之咸阳,铸以为金人十二,以弱天下

B.务耕织,修守战之具

C.孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下  D.沛公欲王关中,使子婴为相

17.下列句子有词类活用现象的一项是(  )

A.青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水

B.今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也

C.于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰

D.料大王士卒足以当项王乎?

18.与“左右欲刃相如”中的“刃”用法不同的是(

A.范增数目项王,举所佩玉块以示之者三

B.有贤士大夫发五十金,买五人之脰而函之

C.怀王与诸将约曰:“先破秦人咸阳者王之。

D.吏吴两载,登虎丘者六

19.下列句子中加点的词不是意动用法的一项是(  )

A.吾妻之美我者,私我也   B.邑人奇之,稍稍宾客其父

C.秋九月,晋侯饮赵盾酒   D.甘其食,美其服……民至老死不相往来

20.以下句子中没有词类活用现象的一项是(  )

A.凡百元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡

B.安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

C.后秦击赵者再,李牧连却之   D.以夭梅病梅为业以求钱也

21.下列句子中加点词不全是使动用法的一组是(  )

A.王之所大欲,可知矣:欲辟土地,朝秦楚

寡人与大国执仇,暴露百姓之骨于中原

B.越国以鄙远,君知其难也    均之二策,宁许以负秦曲

C.当是时也,商君佐之……外连横而斗诸侯

然嬴欲就公子之名,故久立公子车骑市中

D.舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣

22.下列加点词不是名词活用为一般动词的一组是(  )

A.爱是溪,人二三里,得其尤绝者家焉   及既上,苍山负雪,明烛天南

B.老者衣帛食肉,黎民不饥不寒         妪,先大母婢,乳二世

C.今王与百姓同乐,则王矣             愿为市鞍马,从此替爷征

D.吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麇鹿

不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间

23.下列句子中加点词意思和用法与另三句不同的是(  )

A.可以染也,名之以其能,故谓之染溪   B.而此独以钟名,何哉?

C.古者富贵而名摩灭,不可胜记         D.以故其后名之曰“褒禅”

24.下列句中“为”字用法不表判断的一项是(  )

A.是为何谷     B.何为以公名      C.以臣为愚    D.故今之墓中全乎为五人也

25.下列句中省略宾语的一句是(  )

A.见一老公而问之曰  B.遂持驹去   C.齐桓公出猎    D.明日朝,以告管仲

26.下列句子中句式不同子其他三句的是(  )

A.管仲贤佐也    B.桓公霸君也   C.故凡为愚者,莫我若也   D.此乃臣效命之秋也

27.下列句子中的“之”用法与其他句不同的一句是(  )

A.赵王岂以一璧之故欺秦邪             B.欲勿与,即患秦兵之来

C.侯生笑曰:“吾固知公子之还也。”

D.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

28.下列句子中全是使动用法的一项是(  )。

A.粪土当年万户侯           秦王恐其破璧,乃辞谢

B.怀敌附远,何招而不至     寡人闻古之贤君,不患其众之不足也

C.求木之长者,必固其根本   止子路宿,杀鸡为黍而食之

D.臣尝有罪,窃计欲亡走燕,臣舍人相如止臣

樊哙侧其盾以撞,卫士仆地

29.下列句子中“见”不表被动的一句是(  )

A.欲与秦,秦城恐不可得,徒见欺

B.苏秦富贵,以百金偿之,遍报诸所尝见德者

C.众人皆醉而我独醒,是以见放

D.人皆以见侮为辱,故斗也

30.下列句子中加点的短语,其内部结构不同子其他三项的一项是(  )

A.以故不闻其过     B.如姬资之三年,自王以下,欲求报其父仇

C.上官大夫与之同列,争宠而心害其能

D.故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争

31.下列加点词的意思和用法不同于其他三项的是(  )

A.释之既朝毕,因前言便宜事    B.于是相如前进缶,因跪请秦王

C.晋军函陵,秦军汜南          D.夫以秦王之威,而相如廷叱之

32.下列加点的“以”意思不同子其他三句的是(  )

A.怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪

B.强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也

C.皆以美于徐公     D.仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑

33.下列省略句补充的成分正确的一项是(  )

A.良曰:“(我)闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。”

B.今少卿乃教(我)以推贤进士,无乃与仆私心刺谬乎

C.军中无以为乐。请以剑舞(之)

D.死马且买之(于)五百金,况生马乎

34.下面句子中不是被动句的一项是(  )

A.人为临淄市掾,不见知       B.兰芝初还时,府吏见丁宁

C.乐毅畏诛而不敢归           D.身死国灭,为天下笑

35.下面句子加点词用法不同于另三句的是(  )

A.亚父南向坐            B.(河伯)至于北海,东面而视,不见水端

C.实欲连兵南面而王齐    D.燕引兵东围即墨

36.下列句子加点词不是使动用法的一项是(  )

A.及燕使乐毅伐破齐,尽降齐城 B.市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直

C.人生孰无死,贵死得所耳     D.安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉

37.下面句子没有成分省略现象的一句是(  )

A即墨大夫出与战,败死              B燕王以为然,使骑劫代乐毅

C老臣窃以为媪之爱燕后,贤于长安君  D城中相与推田单,立以为将军

38.下列句子中都省略了介词“于”的一组是()

A.臣尝从大王与燕王会境上          今臣至,大王见臣列观

B.沛公欲王关中                 填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,

C.每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也   上称帝喾,下道齐桓,中述汤武

D.遂与秦王会渑池               寡人窃闻赵王好音,请奏瑟

39.下列各组句子全是否定句中宾语前置的一组是(  )

A.乃人见,曰:“何以战?”       将子无怒,秋以为期

B.故凡为愚者,莫我若也         我无尔诈,尔无我虞

C.知我者谓我心忧,不知我者谓我何求    权知其意,执肃手曰:“卿欲何言?”

D.楚战士无不一以当十                  当臣之临河持竿,心无杂虑,唯鱼之念

40.下列句子不全有形容词活用为意动用法的一组是(   )

A.人主自智而愚人                            成(名)以其小,劣之

B.客之美我,欲有求于我也。                  大将军邓骘奇其才

C.今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师    爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

D.管仲,世所称贤臣,然孔子小之。            吾从而师之.

 

 

 

 

1.D.(“屈平”句为陈述句,其余为判断句。) 2.B.(其余为否定性判断句。) 3.A.(主谓倒装。) 4.D.(“大阉之乱”一句没有宾语前置。)

5.A.(都是宾语前置,且以“之”“是”为标志;B“何C“安在”,即“在安”,疑问代词宾语前置,“王”句无前置宾语;D“子”句无前置宾语,“臣”句,疑问代词宾语前置。) 6.B.(都表被动。) 7.C.(“于”表动作涉及的对象,不表被动。) 8.A.(其余被动句。)

9.D.(①④⑦疑问句中疑问代词宾语前置;②⑥判断句;③⑤⑧被动句,“举”,被推举。) 10.C.(A“日三四里”省略谓语动词“行”;B三处省略主语;D省略“鸣”的宾语“之”,代指钟磬。)

11.A.(“家是溪”即“家于是溪”,“家”名词作动词,安家;“是溪”表处所:中间省略介词。) 12.D.(省略谓语动词,其余省略主语。)

13.C.(名词,作主语;其余名词活用作状语。) 14.D. 15.D

16.A. 17.B.(“来”,省略宾语“之”,不及物动词带宾语,活用为使动用法。) 18.C.(“王之”,使动,使之为王,让他做王;“目”、“函”、“吏”名词活用作一般动词,与“刃”相同。) 19.C.(“饮赵盾酒”,“使(让)赵盾饮酒”,即招请赵盾来喝酒,“饮”,使动用法。)

20.A.(“屈豪杰”、“却之”、“夭梅病梅”中都有使动用法。)

21.B.(“鄙远”,把(别国的)远地当作边邑。其余为使动用法。)

22.D.(“侣”,意动用法;“草”“露”,名词作状语。其余为名词作一般动词。) 23.C.(名字ABD中的“名”都是“命名”之意。) 24.B.(介词,“为何”;其余表判断。) 25.D.(省略介词宾语:以告,以之告。)

26.C.(宾语前置句,余为判断句。) 27.A.(用于偏正短语中,相当于“的”;其余用于主谓之间,无义。) 28.C.(都是使动用法。“粪土”“患”意动用法,“破”“附”“固”“止”“止”为使动用法。)

29.B.(“见德”之“见”,动作涉及的对象;ACD的“见”都表被动。)

30.D.(主谓短语,其余为偏正短语。)

31.D.(名词活用作状语,其余名词活用作动词。)

32.C.(动词,“认为”。其余连词,“因为”之意。)

33. B.(A应为:沛公,C应是“以剑舞为乐”;D应是“为”)

34. B(“见丁宁”即“叮咛我”,ACD为被动句)

35.D.(方位名词作状语,其余名词。)36.C

37.C.(“出与(之)战”,B“以(之)为然”,D“城中(齐人)相与”“立(之)以(之)为”)38.A  39.B  40.D.

  评论这张
 
阅读(145)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018